<

Kişisel Verilerin Korunması

Çalışan Adayı İçin Aydınlatma Metni

TEMEL ÇAMLIDAĞ GIDA RESTORANT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

            Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

            1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ZAFER MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ NO:97 İLKADIM/SAMSUN adresinde mukim 0837043188300016 mersis numaralı TEMEL ÇAMLIDAĞ GIDA RESTORANT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

            2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

            Şirketimiz web sitesi -https://kurumsal.camlidag.com.tr/- kariyer bölümü üzerinden iş başvurusu formlarınızı göndererek iş başvurusu alımı ve değerlendirmesi sürecine dahil olmaktasınız.  Bu sebeple süreç boyunca işlenecek olan kişisel verileriniz bir faaliyet bütünü içerisinde değerlendirilmekte olup tarafınıza tek bir aydınlatma metni aracılığı ile aydınlatma yapılmaktadır. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla işlenecektir:

  1. Kimlik (Ad-Soyad, Doğum Tarihi.) (Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla.)

  1. İletişim (Adres, Telefon Numarası, E-posta adresi.) (Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla.)

  1. Diğer (Çalışılacak Pozisyon Bilgisi, Başvuran tarafından açıklamada ve ekte sunulan diğer bilgiler.) (Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla.)

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

            Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlendiği hallerde açık rızayla, açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir.

            Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz yurtiçinde ve yurtdışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmamaktadır.

4. Kişisel Verileri İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz iş başvurunuzun alınması sırasında ve sonrasında şirketimizce tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. Bu süreçte toplanan ve işlenen kişisel verileriniz elektronik (şirket bilgisayarları, harici hard diskler vb.) ve fiziki (kâğıt, dosya vb.) ortamda toplanmakta, işlenmektedir.

Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verileriniz KVKK madde 5/2-c gereği Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması ve KVKK madde 5/2-f- Meşru Menfaat hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

            5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

            Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

            Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

            · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

            · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

            · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

            · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

            · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            · 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

            ·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

            6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ZAFER MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ NO:97 İLKADIM/SAMSUN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Temel Çamlıdağ Gıda Rest. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0837 0431 8830 0016

İletişim Linki: http://www.kurumsal.camlidag.com.tr

Adres: Gıda İhtisas Org. San. Bölg. Çiftlik Osb Mah. 3. Sok. No:6 Tekkeköy / SAMSUN

TML Gıda Restoran Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0845 0559 9730 0001

İletişim Linki: http://www.kurumsal.camlidag.com.tr

Adres: Kılıçdede Mah. İstiklal Cad. No:177/9 İlkadım/ SAMSUN